Projekt systemowy p.t. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" - przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów Drukuj Email
poniedziałek, 18 kwietnia 2011 08:47
efsProblem wykluczenia społecznego i zawodowego dotyka wielu mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Problem ten wiąże się nierzadko z niskim poziomem kapitału ludzkiego – wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, motywacji, jaki reprezentują te osoby. Kapitał ludzki jest współcześnie głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego i społecznego, a posiadanie go decyduje coraz częściej o sukcesie na polu zawodowym i społecznym. W związku z tym nierzadko właśnie działania zmierzające do podwyższenia wiedzy, kwalifikacji i umiejętności skutkują odnalezieniem się na rynku pracy, odbudową więzi z innymi członkami społeczności lokalnej, podwyższeniem poczucia własnej wartości, wzrostem motywacji do działania i wiary we własne siły.
Aby wyjść naprzeciw problemowi wykluczenia na terenie Gminy Lubartów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" już po raz czwarty realizuje projekt systemowy p.t. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów".
Projekt, podobnie jak poprzednich latach, skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Lubartów, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej i nie pracują bądź pracują, ale są zagrożone wykluczeniem społecznym bądź zawodowym. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 18 osób, spełniających powyższe wymogi, kwalifikujących się do udziału w projekcie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektów systemowych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W skład grupy uczestników projektu wejdą również dwie osoby niepełnosprawne.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów przez podniesienie poziomu kapitału ludzkiego klientów Ośrodka do końca 2011 roku.
Drogą do osiągnięcia celu ogólnego będzie realizacja celów szczegółowych, do których należą:
  • podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych;
  • podwyższenie motywacji do zmiany niekorzystnej sytuacji materialno-bytowej i zawodowej klientów Ośrodka;
  • podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych, a przez to wzrost aktywności zawodowej klientów Ośrodka
Do osiągnięcia założonych celów będą prowadziły działania podejmowane w ramach podpisywanych z uczestnikami kontraktów socjalnych. Działania te przewidują udział uczestników w zajęciach z doradcą zawodowym oraz w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, a następnie udział w kursach i szkoleniach zawodowych. Przed rozpoczęciem udziału w ww. formach wsparcia przeprowadzone zostaną również badania medyczne, kwalifikujące uczestników do wykonywania określonej pracy po zakończeniu szkoleń zawodowych. W ramach projektu zaplanowana również została dodatkowa pomoc finansowa dla jego uczestników. W celu umożliwienia jednej z osób niepełnosprawnych korzystania ze wsparcia, zakupiony zostanie dla niej sprzęt medyczny, który pozwoli jej na przezwyciężenie ograniczeń związanych z jej stanem zdrowia i aktywny udział we wszystkich działaniach w ramach projektu.
Ogólny koszt realizacji projektu wyniesie 206.568 zł., w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 184.878,36 zł.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego