Strategie i programy Drukuj Email
- Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubartów na lata 2006-2013 >>
- Program Wspierania Osób Starszych w Środowisku Lokalnym na lata 2010-2013 >>
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok >>
- Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie realizuje rządowy program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz.u. Nr 267, poz. 2259 z późń. zm.).

Celem programu jest:
  • wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich;
  • długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia;
  • upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;
  • poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
  • rozwój w gminach bazy  żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
Środki pieniężne, którymi dysponuje GOPS w Lubartowie w ramach uczestnictwa w programie wykorzystywane są najczęściej na sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych, na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności oraz doposażenie stołówek i punktów wydawania żywności.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego