O nas Drukuj Email
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie został utworzony w 1990 roku na mocy Uchwały Nr XI/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Lubartowie z dnia 23 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką, obejmującą swoim działaniem teren Gminy Lubartów. Oprócz realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypełnia zadania zlecone przez administrację rządową., co reguluje Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z póź. zm.).

Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej, która rozumiana jest jako instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 1.  przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. pracy socjalnej;
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z po-mocy społecznej;
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Zadania GOPS:

Zadania własne GOPS o charakterze obowiązkowym:
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania oso-bom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. dożywianie dzieci;
 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu woje-wodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 19. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 21. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Do zadań własnych GOPS należą również:
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
W zakresie zadań zleconych z ramienia administracji rządowej, GOPS może realizować następujące zadania:
 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się obecnie w budynku Urzędu Gminy w Lubartowie przy ul. Lubelskiej  18A  Zajmuje 4 pomieszczenia na parterze z  możliwością skorzystania z parkingu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Struktura:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Jolanta Gryzio
tel. (81) 855 20 13, pok. nr 3

Główny Księgowy - Elżbieta Oleksiewicz
tel. (81) 854 59 11, pok. nr 4

Specjalista Pracy Socjalnej - Anna Bogusz
tel. (81) 854 59 09, pok. nr 1

Specjalista Pracy Socjalnej - Halina Kowalska
tel. (81) 854 59 10, pok. nr 1

Specjalista Pracy Socjalnej - Eliza Osypiuk
tel. (81) 854 59 09, pok. nr 1

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Małgorzata Ozon
tel. (81) 854 59 10, pok. nr 1

Specjalista Pracy Socjalnej - Halina Świć
tel. (81) 854 59 09, pok. nr 1

Pracownik Socjalny - Iwona Tkaczyk
tel. (81) 854 59 10, pok. nr 1
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego