Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2018 skierowania i kryterium! Drukuj Email
Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie od dnia 1 sierpnia 2018r. przyjmowane są wnioski do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 268 PLN, dla osoby w rodzinie 1 028 PLN.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych GOPS w Lubartowie.

Informujemy również, iż od 1 października 2018r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358) nastąpi zmiana w kwalifikowaniu osób potrzebujących. Podwyższeniu ulegnie kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu tj. kryterium dochodowe wynosić będzie odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej 1402 PLN i dla osoby w rodzinie 1056 PLN.

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. Lubelska 18A bądź telefonicznie nr: (81) 854 59 10.

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego