Zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z pomocy społecznej Drukuj Email
Weryfikację kryteriów dochodowych i świadczeń przeprowadza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników badania progu interwencji socjalnej. W wyniku przeprowadzanej co trzy lata weryfikacji, od 1 października 2015 roku zmianie uległa wysokość kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, kwota niektórych świadczeń oraz przewidziana wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015, poz. 1058) wprowadzono następujące zmiany:
 • podwyższono wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, które wynoszą:
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – 514 zł (wzrost o 58 zł).
 • podwyższono o wysokość następujących świadczeń:
 • kwotę stanowiącą podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – z 1 647 zł na 1 722 zł.
 • minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – z 531 zł na 606 zł.
 • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – z 1 260 zł na 1 335 zł.
 • maksymalną kwotę zasiłku stałego – z 529 zł na 604 zł.
 • podwyższono o 38 zł kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – z 250 zł. wzrosła ona do 288 zł.
W związku z przedstawionymi powyżej zmianami, wzrosła również kwota kryterium uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakupu posiłku lub żywności oraz do odstąpienia żądania zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubartów z dnia 24 stycznia 2014 nr XXXII/236/14 oraz nr XXXII/237/14 kwota ta wynosiła 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zatem od 1 października 2015 roku wynosi odpowiednio:
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 951 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 771 zł.
Dzięki wprowadzonym zmianom, większa liczba potrzebujących będzie mogła skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby pragnące zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących wprowadzonych zmian, zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego