ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15 kwietnia 2015 r. Drukuj Email

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, NIP 714-10-78-580, REGON 004174441
 2. Tryb postępowania: postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego i nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Zasady określa Zamawiający.
 3. Opis przedmiotu zamówienia: terapia rodzinna w 1 rodzinie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem następujących elementów:
  • usługi realizowane powinny być w wymiarze 2 godzin zegarowych (2x60 min.) raz na dwa tygodnie w miejscu zamieszkania rodziny;
  • prowadzenie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego dokumentacji.
 4. Wymagania Zamawiającego: Oferenci powinni posiadać wykształcenie   wyższe psychologiczne, ukończone szkolenie w zakresie terapii rodzin i par oraz doświadczenie zawodowe w przedmiocie zamówienia.
 5. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia/umowa o świadczenie usługi w przypadku działalności gospodarczej.
 6. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi (miejsce wykonywania usługi jest oddalone ok. 8 km od Lubartowa). Czas dojazdu nie jest wliczany do czasu terapii.
 7. Preferowany termin realizacji zlecenia: kwiecień-grudzień 2015r w godzinach przedpołudniowych. Ostateczny harmonogram usług będzie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.
 8. Kryterium oceny ofert: cena brutto oferty (jednej godziny terapii) – 100%.
 9. Informacje dodatkowe dla oferenta:
  • oferta powinna być złożona w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska/pełnej nazwy i adresu oferenta, Nr PESEL, Nr rachunku bankowego, telefon, e-mail, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do CEIDG, NIP, REGON;
  • CV oferenta/osoby mającej wykonywać usługę;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje osoby mającej wykonywać usługuję;
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby mającej wykonywać usługę – zaświadczenia, referencje.
 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert: ofertę należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów – pokój nr 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – terapia rodzinna w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w terminie do dnia 23 kwietnia 2015r do godz. 10.00.
 11. Postępowanie niniejsze może zostać odwołane lub unieważnione bez podania przyczyny.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • zmian terminu rozpoczęcia zamówienia jeżeli wystąpią przyczyny od niego niezależne, nieznane w chwili publikowania zapytania ofertowego.
  • nie wyłonienia żadnego z wykonawców bez podawania uzasadnienia,
  • dopuszcza się wybór dostawcy w przypadku wpłynięcia tylko 1 oferty
  • przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
 13. Zapytanie ma na celu poznanie ofert lokalnego rynku.
 14. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 15. Wynik postępowania: o wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców niezwłocznie po zakończeniu postępowania i zostanie ogłoszony na stronie internetowej ośrodka www.gopslubartow.pl.
 16. Osoby wyznaczone do kontaktów: Jolanta Gryzio tel. 81 855 20 13, Anna Bogusz  - Tel. 81 854 59 09 codziennie w godz. pracy Ośrodka 7.15 – 15.15. lub za pośrednictwem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego