Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów - podsumowanie edycji piątej Drukuj Email
poniedziałek, 31 grudnia 2012 08:50
EPS-5_2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w roku 2012 po raz piąty realizował projekt  pn. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów przez podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt skierowany był do osób mieszkających na terenie Gminy Lubartów, w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Każda edycja, etap projektu trwa rok.
  
Wraz z jego początkiem do projektu włączana jest nowa grupa uczestników, która przez cały rok otaczana jest wsparciem z zakresu integracji zawodowej, społecznej i edukacyjnej. W roku 2012 w projekcie udział wzięło 25 osób, w tym 5 osób, które powróciły do projektu (w poprzednich latach były objęte projektem, lecz konieczne było skierowanie do nich dodatkowego wsparcia), z którymi  zawarto kontrakty socjalne na realizację określonych działań.
  
Uczestnicy projektu od stycznia do grudnia 2012 roku skorzystali z następujących form wsparcia:
 1. Zajęcia z doradcą zawodowym – indywidualne i grupowe (instrument aktywizacji zawodowej) – 20 osób;
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – indywidualne i grupowe (instrument aktywizacji społecznej) – 20 osób;
 3. Grupowe poradnictwo specjalistyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i współuzależnień, zwłaszcza profilaktyki antyalkoholowej – 5 osób;
 4. Indywidualne poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych – 5 osób;
 5. Szkolenia i kursy zawodowe (instrument aktywizacji edukacyjnej):
 • Florystyka-bukieciarstwo - 3 osoby;
 • Wizaż i stylizacja paznokci -  2 osoby;
 • Opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci -  5 osób;
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera (+minimum sanitarne) – 9 osób;
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego (jezdniowego) – 2 osoby;
 • Operator/ka koparko-ładowarki kl. III, wszystkie typy – 6 osób;
 • Prawo jazy kat. B -  10 osób.
W ramach instrumentu  aktywizacji edukacyjnej dwie uczestniczki rozpoczęły w ramach projektu naukę w dwuletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. W ramach stworzenia im możliwości do pobierania nauki zakupione zostały dla nich laptopy.
  
Dodatkowo uczestnicy przez cały rok pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, którzy poprzez rozmowy, odwiedziny w środowisku, kontakt z instytucjami rynku pracy pobudzali i mobilizowali do podejmowania nowych działań w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy zostali otoczeni również wsparciem finansowym, które miało służyć ułatwieniu im wejścia na rynek pracy oraz integrację ze środowiskiem. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom  na zwiększenie lub nabycie nowych umiejętności zawodowych, wzrost kompetencji społecznych, co w dalszej perspektywie poskutkuje pobudzeniem aktywności zawodowej tych osób. Ze środków przewidzianych w ramach projektu zakupione zostały również artykuły biurowe, komputerowe, meble oraz wyposażenie niezbędne do realizacji przez pracowników zadań w ramach projektu.

Nowością w ramach realizowanego w 2012 roku projektu było objęcie częścią działań także osób z otoczenia uczestników projektu: członków ich rodzin, znajomych, sąsiadów. Dzięki temu, wsparcie kierowane do uczestników  projektu było pełniejsze, obejmujące wszystkie najważniejsze płaszczyzny ich funkcjonowania: nie tylko środowisko zawodowe, ale także rodzinne czy społeczność sąsiedzką, lokalną.
 
W ramach działań o charakterze środowiskowym przeprowadzony został projekt socjalny „Tydzień dla rodziny”, składający się z dwóch etapów:
 1. Impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka
 2. Indywidualne konsultacje specjalistyczne (psycholog) w szkołach gminnych oraz zajęcia praktyczne z zakresu lepszego pełnienia funkcji wychowawczych i komunikacji w rodzinie.
Dodatkowo w ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowany został wyjazd integracyjno-kulturalny do Warszawy.

Projekt pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”.
  
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego